27/06/18  Kế hoạch BDTX  281
PHÒNG GD&ĐT CAM LÂMTRƯỜNG TH CAM HÒA 2      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Số: 54 /KH-TH.CH2     Cam Hòa, ngày  02  tháng  10  năm 2013
 27/06/18  Kế hoạch tuyển sinh  281
PHÒNG GD-ĐT CAM LÂM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH CAM HÒA 2                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                         Cam Hòa, ngày  10  tháng 8  năm  2015
 27/06/18  Kế hoạch năm học  257
PHÒNG GD-ĐT CAM LÂM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH CAM HÒA 2                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số: 49/KH-TH.CH2                                   CamHòa, ngày  23  tháng  9  năm  2013